Preskočiť na obsah

Návrh VZN č.3-2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad