Výberové konanie

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Oľšavka

Obecné zastupiteľstvo v Oľšavke svojim uznesením č. 12/2012 zo dňa 20. 10. 2012 vyhlasuje konanie voľby hlavného kontrolóra obce Oľšavka na deň 3. 4. 2013

Obecné zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky:

 1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
  • minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou.
 2. náležitosti prihlášky:
  • meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko,
  • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
  • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
  • profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
  • súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve.
 3. ďalšie predpoklady:
  • najmenej 5 rokov praxe vo verejnej, alebo štátnej správe a prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti, znalosť podvojného účtovníctva,
  • znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,
  • užívateľské ovládanie počítača,
  • občianska a morálna bezúhonnosť.

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Obce Oľšavka zašle poštou svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

Obec Oľšavka, Oľšavka 39, 053 61 Spišské Vlachy najneskôr do 20.3.2013

Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Voľba a deň nástupu do zamestnania:

 1. Posúdenie podaných prihlášok zabezpečí osobitná komisia, ktorá vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých kandidátov a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce.
 2. Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorí získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
 3. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov OZ.
 4. Starosta obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrie pracovnú zmluvu najneskôr deň po zvolení do funkcie hlavného kontrolóra.
 5. Pracovný pomer bude uzavretý na 5% úväzku pracovného času.

V Oľšavke, dňa 19. 2. 2013

Jozef Klešč, starosta obce, v.r.

 
   
KONTAKT
Oľšavka 39
053 61 Spišské Vlachy


Telefón: +421 (0)53 / 449 51 87
Fax: +421 (0)53 / 449 51 87
E-mail: obecolsavka37@gmail.com
El. schránka: E 000 608 7773, obec Oľšavka, okres Spišská Nová Ves, IČO:17083958, Adresa Oľšavka 39

Bankové spojenie:Prima Banka Spišská Nová Ves
ÚRADNÉ HODINY
Pondelok:  08:00 - 12:30
Utorok:08:00 - 14:00
Streda:08:00 - 14:00
Štvrtok:11:00 - 17:00
Piatok:Voľný deň