Obec Oľšavka
Dokumenty obce

20.2.2018

02.03.2017

Obecné zastupiteľstvo v Oľšavke schválilo dňa 22.12.2015 uznesením č. 45/2015 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre obec Oľšavka na roky 2016-2022.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bratislava vydáva potvrdenie o cene vody za 1m3 zo dňa 4.12.2013 pre regulovaný subjekt obec Oľšavka.