Obec Oľšavka
Zastupiteľstvo
Starosta

Jozef Klešč (* 1958) - (KDH)


Záznamy

 -  ROK 2016  + 
DátumDokument
20.01.2016Schválený rozpočet obce na rok 2016
31.03.2016Úprava rozpočtu č. 1/2016
02.05.2016Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s DSO
19.05.2016Schválene VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s DSO
20.05.2016Úprava rozpočtu č. 2/2016
20.06.2016Záverečný účet obce Oľšavka
20.06.201611.zasadnutie ObZ
20.06.201612. zasadnutie ObZ
20.06.201613. zasadnutie ObZ
23.06.2016Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra_II. polrok 2016
23.06.2016Výročná správa obce za rok 2015
30.06.201614. zasadnutie ObZ
30.06.2016Úprava rozpočtu č. 3/2016
15.07.2016Čerpanie rozpočtu 1-6/2016
05.08.2016Návrh VZN 2/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v katastrálnom území obce Oľšavka
22.08.2016Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva na 26.8.2016
27.08.2016Schválene VZN 2/2016 o podmienkach predaja výrobkov a pskytovania služieb na trhových miestách v k.ú. Oľšavka
05.09.201615. zasadnutie Obz
21.10.2016Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva na 25.10.2016
30.10.2016Čerpanie rozpočtu 1_9_2016
04.11.2016Úprava rozpočtu č. 4
04.11.2016Finančná kontrola HK k 30.09.2016
04.11.2016Plán činnosti HK na I. polrok 2017
04.11.201616. zasadnutie ObZ
24.11.201617. zasadnutie ObZ
26.11.2016Návrh VZN č.3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
26.11.2016Návrh rozpočtu na rok 2017
26.11.2016Návrh rozpočtu na rok 2017 až 2019
09.12.201617 zasadnutie OZ
09.12.2016Pozvanka na zasadnutie OZ na 15.12.2016
16.12.2016Schválene VZN3/2016 o miestných daniach a miestnom polpatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpadv
24.12.201618 zasadnutie obecného zastupiteľstva
24.12.2016Úprava rozpočtu č. 5
28.12.2016Rozpočet 2014-2019